Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Socialinio, specialiojo pedagogų, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos

SOCIALINIO PEDAGOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS

1. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą.
2. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystimosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
3. Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
4. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą;
5. Kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
6. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
7. Inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
8. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
9. Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
10. Kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
11. Lanko vaikus jų namuose, jeigu grupės auklėtojas neturi tam galimybių.

Individualios konsultacijos tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(si) klausimais Trečiadieniais: 14.00 – 16.30 val.
Socialinė. pedagogė Ringailė Kazlavickaitė dirba 212A kab.

SPECIALOJOS PEDAGOGO TEIKIAMOS PASLAUGOS

Specialiojo pedagogo pagrindinis uždavinys – rūpintis specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymo(si) sunkumų korekcija bei sėkminga integracija centre, bendradarbiauti su specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), juos konsultuoti.
1.Esant reikalui atlieka mokinių vertinimą, nustato jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei vertina pažangą centre.
2.Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
3.Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą, pritaikyti ar individualizuoti bendrąsias ugdymo programas.
4.Dalyvauja centro vaiko gerovės komisijos veikloje.
5.Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Vilniaus miesto Psichologinės Pedagoginės tarnybos specialistais bei kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese ir teikia jiems metodinę paramą specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymo klausimais.
6.Šviečia centro bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo organizavimo specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
7.Formuoja centro bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

Individualios konsultacijos tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko ugdymo(si) klausimais. Trečiadieniais 13.30 – 16.30 val.
Specialioji pedagogė Gitana Baranskienė dirba 213 kab.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS TEIKIAMOS PASLAUGOS

1. Teikia metodinę konsultaciją mokytojams, mokiniams, jų tėvams, kaupia metodinę bei informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
2. Padeda mokiniams ugdyti sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
3. Skatina sveiką mitybą ir sveikos mitybos įgūdžių formavimą, prižiūri mitybos organizavimą.
4. Vertina centro aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.
5. Vykdo priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
6. Padeda kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informuoja dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose.
7. Kaupia, analizuoja informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, informaciją apibendrina ir pateikia mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
8. Vykdo neinfekcinių ligų prevenciją.
9. Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje. 10. Teikia pirmą medicinos pagalbą.
11. Organizuoja apskrities visuomenės sveikatos centro specialistų nurodytų užkrečiamų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimą.
12. Esant poreikiui, tikrina mokinių asmens higieną.
13. Teikia sveikatos žinias Centro bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus.
14. Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros tarnybomis.

  atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema      

Išsaugoti
Sausainiukų nustatymai
Naudojame slapukus siekdami užtikrinti, kad mūsų svetainėje gautumėte geriausią patirtį. Jei atsisakysite slapukų naudojimo, ši svetainė gali neveikti taip, kaip tikėtasi.
Sutinku
Nesutinku
Plačiau
Statistikos slapukai
Google Analytics
Sutinku
Nesutinku
Funkciniai slapukai
Cloudflare
Sutinku
Nesutinku
Adform
Sutinku
Nesutinku