Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Asmens duomenų tvarkymas

VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

 

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro asmens duomenų apsaugos politika

 Politikos tikslas – Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro (asmens duomenų valdytojo) asmens duomenų apsaugos politika, parengta vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) ir Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras mokinių bei darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
Šiuo reglamentu fiziniams asmenims užtikrinama teisė keisti, gauti ir pašalinti savo duomenis, o įstaigos įpareigojamos gauti aiškų asmens sutikimą ir įrodyti, kad toks sutikimas yra duotas, taip pat užtikrinti visų surinktų, tvarkomų ir saugomų duomenų apsaugą bei parengti dokumentus, aprašančius duomenų apsaugos priemones ir tvarką.

 

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro renkami duomenys ir jų naudojimas

 

Duomenys apie mokinius

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras renka ir gali naudoti mokinių asmens duomenis (t. y., vardus, pavardes, gimimo datas, nuotraukas, informaciją apie baigtą mokslą ir medicininius dokumentus ir kt.) tik vykdant teisės aktų, sutarčių reikalavimus arba gavus mokinio ar jo tėvų pareigų turėtojų sutikimą. Šie duomenys renkami siekiant tinkamai organizuoti ugdymo ir su juo susijusius procesus, pavyzdžiui:

 • siekiant organizuoti mokymo procesą ir skelbti mokinių rezultatus;
 • bendrojo administravimo reikmėms (pvz., projektų valdymui, su darbu ar mokymu susijusiam informavimui, mokinių byloms);
 • ugdymui ir skatinimui (pvz., už mokymąsi teikiamiems prizams, apdovanojimams, pažymėjimams, mokymosi pasiekimams, lankytoms mokykloms);
 • mokinių priėmimui (pvz., naujai priimamiems mokiniams, duomenų pašalinimui/atšaukimui);
 • bendravimui su mokinių tėvais ar vaiko tėvų pareigų turėtojais;
 • popamokinei veiklai;
 • sveikatos reikmėms (pvz., alergijos atveju);
 • mokinių atvaizdų ir balsų įrašymui bei platinimui (pavardės, nuotraukos, filmuota medžiaga tik nekomercinėms reikmėms), įskaitant:
  • naudojimui įstaigos viduje: mokymosi pažymėjimams, brošiūroms, plakatams, klasės nuotraukoms ir kt. produktams, metų albumams, tėvams ir mokyklos darbuotojams skirtiems naujienlaiškiams, pedagoginiams projektams, atvirukams, filmuotos medžiagos rodymui Mokyklos patalpose esančiuose televizoriuose;
  • naudojimui už įstaigos ribų: mokyklos interneto svetainei ir socialinių tinklų paskyroms  (Facebook), Mokyklos prisistatymo dokumentams, popamokinės veiklos veiklai.

Mokinių atvaizdų ir balsų įrašymas gali būti vykdomas įvairiomis mokyklos formomis – pamokose, popamokinėje veikloje, šventėse, konkursuose ir t.t.

Duomenys apie mokinių tėvus (vaiko tėvų pareigų turėtojus)

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras renka ir gali naudoti mokinių tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) asmens duomenis (t. y., vardus ir pavardes, el. pašto adresus, telefono numerius) šioms žemiau išvardintoms reikmėms:

 • bendravimui su tėvais arba vaiko tėvų pareigų turėtojus (per mokytojus, mokyklos vadovus arba administraciją);
 • neatidėliotinoms sveikatos reikmėms (pvz., susisiekti su šeima įvykus nelaimingam atsitikimui ar kilus rimtam pavojui);
 • mokinių kelionėms (pvz., organizavimui, transportui, sveikatos reikmėms, maitinimo reikmėms, užregistravimui);
 • galimybei mokinių tėvų atstovams (Mokyklos tarybai) siųsti tėvams ar vaiko tėvų pareigų turėtojams laiškus pagal siuntimo sąrašus.

 

Duomenys apie darbuotojus

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras renka ir gali naudoti Mokyklos darbuotojų ir kandidatų į darbo vietą asmens duomenis (t. y., vardus ir pavardes, gimimo datas, el. pašto adresus, telefono numerius, banko duomenis, diplomus, darbo pažymėjimus, informaciją apie teistumą ir kt.). Šie duomenys renkami ir naudojami tinkamam darbo sutarčių sudarymui, vykdymui ir nutraukimui.

 

Sutikimas ir informavimas

 

Tėvų/vaiko tėvų pareigų turėtojų ir mokinių sutikimas

Prieš renkant ir/ar tvarkant duomenis, kurie renkami ne teisės aktų ar sutarčių nustatytais atvejais, turi būti gautas sutikimas. Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras Mokinių duomenų apsaugos taisyklėse yra parengtos sutikimo formos.

Darbuotojų sutikimas

Prieš renkant ir/ar tvarkant duomenis, kurie renkami ne teisės aktų ar sutarčių nustatytais atvejais, turi būti gautas sutikimas. Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras Darbuotojų duomenų apsaugos taisyklėse yra parengtos sutikimo formos ir konfidencialumo pasižadėjimas.

Tėvų/vaiko tėvų pareigų turėtojų ir mokinių bei darbuotojų informavimas apie nuotraukų, filmuotos medžiagos talpinimą viešojoje erdvėje

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro mokinių ir darbuotojų duomenų apsaugos taisyklėse yra nurodoma, jog Duomenų subjektai yra informuojami pasirašytinai dėl atvaizdų, balso įrašymų bei platinimo.

 

Duomenų tvarkymas ir apsauga

Duomenų apsauga

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras įsipareigoja:

 • įgyvendinti tinkamas asmens duomenų apsaugos priemones nuo netyčinio ar neteisėto duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar susipažinimo su jais be leidimo, ypač kai tvarkant duomenis reikia juos perduoti tinklu ar saugoti tinkle,
 • pranešti suinteresuotiems asmenims apie netyčinę ar neteisėtą prieigą prie jų duomenų, galinčią padaryti žalos ar nuostolių.

Teisė susipažinti su duomenimis, juos keisti, gauti ir ištrinti, teisė reikalauti ištaisyti ar pašalinti asmens duomenis

Tėvai ar vaiko tėvų pareigų turėtojai, darbuotojai turi teisę susipažinti su savo ar jų vaikų asmens duomenimis ir reikalauti šiuos duomenis pakeisti arba ištaisyti. Tėvai ar vaiko tėvų pareigų turėtojai, darbuotojai gali susipažinti su savo vaikų asmens duomenimis jų mokymosi Mokykloje metu, šioje politikoje ir Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.

Duomenų saugojimas ir ištrynimas

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras įsipareigoja dėti visas pastangas ir sunaikinti ar nuasmeninti dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų, kai:

 • tikslui, kuriam buvo renkami asmens duomenys, jų saugoti nebereikia.
 • duomenų nebereikia saugoti dėl teisinių ar tvarkymo priežasčių.

Išsamesnė informacija:

 • žmogiškųjų išteklių rinkmenų saugojimo trukmė priklauso nuo jų tikslo, tačiau negali būti ilgesnė nei 5 metai nuo darbuotojo atleidimo, išskyrus kai ilgesnius terminus nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“,
 • mokinių ir vaiko tėvų pareigų turėtojo, darbuotojo asmens duomenų saugojimo trukmė nustatyta Nacionalinių mokslo ir švietimo tarnybų bei įstaigų gautų ir surinktų archyvų rūšiavimo ir saugojimo instrukcijose.

Duomenų keitimasis su trečiaisiais asmenimis

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras gali perduoti asmens duomenis tretiesiems asmenims, paslaugų teikėjams arba atstovams ir duomenų talpinimo paslaugas teikiančioms bendrovėms ar informacinių technologijų paslaugų teikėjams. Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijai, Vilniaus miesto savivaldybei ir kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms.

Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras šiais duomenimis dalijasi tik reikalingoms paslaugoms iš trečiųjų asmenų gauti ir tik nekomerciniais tikslais.

Siekdamas užtikrinti, kad tretieji asmenys naudos asmens duomenis tik paslaugai suteikti, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras pasirašo su jais sutartį ir imasi reikalingų asmens duomenų apsaugos priemonių.

Bet kokiu atveju mokykla pasirūpina, kad bendrosiose paslaugos teikimo sąlygose būtų įtvirtintos šios nuostatos:

 • Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras išlieka duomenų savininku;
 • Paslaugos teikėjui neleidžiama naudoti jam suteiktų duomenų kitiems nei sutartos paslaugos teikimas tikslams;
 • Paslaugos teikėjas privalo imtis tinkamų atsargumo priemonių duomenims apsaugoti;
 • Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrasi nutraukus bendradarbiavimą su paslaugų teikėju, visi duomenys privalo būti ištrinti ir juos draudžiama naudoti kitiems tikslams.

Mokiniai, tėvai (tėvų pareigų turėtojai), darbuotojai turite teisę:

 • kreiptis į Mokyklą su prašymu suteikti informaciją apie Mokykloje tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip mokykla juos tvarko;
 • kreiptis į Mokyklą su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į Mokyklą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Mokykla arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 • prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;

 

Atsakingi asmenys

 

Duomenų apsaugos specialistas

Duomenų apsaugos specialisto pareigos:

 • informuoti ir konsultuoti duomenų valdytojus ir duomenų tvarkytojus bei darbuotojus;
 • prižiūrėti, kad būtų laikomasi Europos reglamento ir nacionalinių teisės aktų nuostatų dėl asmens duomenų apsaugos;
 • tam tikrais atvejais teikti organizacijai patarimus dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir tikrinti, kaip jis atliekamas;
 • bendradarbiauti su priežiūros institucija ir būti kontaktiniu asmeniu;
 • kitos funkcijos, numatytos BDAR.

Tai asmuo, kuriam galima užduoti su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus arba pateikti skundus.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Mokyklą elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  ar atvykę adresu: Didlaukio g. 84, Vilnius, 101 kab.

Primename, jog siekiant, kad Jūsų duomenys būtų saugūs ir neteisėtai neatskleisti, turėkite su savimi savo asmens dokumentą ar rašydami prašymą pasirašykite jį saugiu elektroniniu parašu.

Jei dėl šioje Politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į mokyklą bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • raštu – el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ;
 • raštu – adresu: Didlaukio g. 84, Vilnius, LT – 08303;
 • atvykus į  Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centrą, 101 kab.

 

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas„).

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės >>

  atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema      

Išsaugoti
Sausainiukų nustatymai
Naudojame slapukus siekdami užtikrinti, kad mūsų svetainėje gautumėte geriausią patirtį. Jei atsisakysite slapukų naudojimo, ši svetainė gali neveikti taip, kaip tikėtasi.
Sutinku
Nesutinku
Plačiau
Statistikos slapukai
Google Analytics
Sutinku
Nesutinku
Funkciniai slapukai
Cloudflare
Sutinku
Nesutinku
Adform
Sutinku
Nesutinku