Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Informacinių komunikacinių technologijų naudojimo ugdyme praktinių gebėjimų tobulinimas

Institucinio lygio
Kodas IK-3.

Lektoriai
Daiva Motiejūnaitė, mokytoja metodininkė.

Anotacija
Modernizuojant mokyklas, didelis dėmesys skiriamas jų aprūpinimui kompiuterine, programine įranga, tačiau IKT diegimas reikalauja ne tik tinkamos infrastruktūros, bet ir žmogiškųjų resursų, – reikalingi specialistai, gebantys naudotis informacija ir IKT analizuojant duomenis, sprendžiant problemas, dirbant komandose ir pan. darbuotojams.
Ši programa remiasi „Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 2009–2012 metų strategija“ bei „Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą 2009–2012 metų programa“.
Programa siekiama kelti įvairių dalykų mokytojų  kvalifikaciją ir tobulinti IKT kompetencijas, atitinkančias „Mokytojo profesijos kompetencijos aprašą“, ugdyti mokytojų informacinę kultūrą, kom­piuterinį raštingumą ir gebėjimus integruoti IKT į mokymo ir moky­mosi procesą.
Programa apima auditorinio: teorinio ir praktinio bei  savarankiško mokymo(si) valandas.
Seminaro klausytojai susipažins su IKT integravimo į ugdymą doku­mentais, galiojančiomis ir rekomen­duojamomis įsigyti mokomosiomis kompiuterinėmis priemonėmis; grafinių vaizdų redagavimo priemones (Corel Draw, Adobe, Photoshop) išbandys praktiškai, atliks savarankišką kūrybinį darbą (10 val.), kurio metu bendraus ir tarpusavyje ir su lektoriumi virtualioje aplinkoje. Lektorius konsultuos rengiant kūrybinius atsiskaitomuosius darbus, kuriuos mokytojai pristatys bei pasidalins gerąja IKT naudojimo patirtimi.

Tikslas
Grafinės informacijos redagavimo programų naudojimas ugdymo procese.

Uždaviniai
Supažindinti su kompiuterinėmis grafikos redagavimo priemonėmis.
Išmokyti savarankiškai redaguoti įvairius grafikus objektus, sumaketuoti reklaminį leidinį (skrajutę, lankstinuką, diplomą, plakatą).
Pasidalyti IKT naudojimo ugdyme gerąja patirtimi.

Dalyviai
Įvairių dalykų mokytojai; institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas vadovai; pedagoginiai darbuotojai.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema