Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Prašymų, skundų ir pranešimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

VILNIAUS PASLAUGŲ VERSLO DARBUOTOJŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR PRANEŠIMŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro (toliau – Centro) prašymų, skundų ir pranešimų pateikimo, nagrinėjimo ir atsakymų pareiškėjams teikimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato mokinių, jų tėvų (globėjų) ir kt. piliečių (toliau – pareiškėjų) prašymų, skundų ir pranešimų priėmimo, registravimo, nagrinėjimo ir atsakymų teikimo tvarką.

2. Centras prašymus, skundus ir pranešimus nagrinėja vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-08-26 nutarimu Nr.913 patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu bei kitais norminiais teisės aktais ir šia Tvarka.

Prašymas  su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.

Skundas  asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.

Pranešimas  asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.

 

II. PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR PRANEŠIMŲ PRIĖMIMO IR REGISTRAVIMO TVARKA

 

3. Prašymai, skundai ir pranešimai gali būti pateikiami raštu arba žodžiu.

4. Pareiškėjai ir jų prašymai, skundai ir pranešimai priimami visą darbo dieną.

5. Raštu pateikiami prašymai, skundai ir pranešimai priimami Centro raštinėje.

6. Pareiškėjai gali asmeniškai pateikti raštišką prašymą, skundą ar pranešimą, atitinkantį 7 punkto reikalavimus.

7. Prašymai, skundai ir pranešimai raštu turi būti pateikti valstybine kalba, parašyti tvarkingai ir įskaitomai. Prašyme, skunde ar pranešime privalo būti:

7.1. įstaigos, kuriai teikiamas prašymas, skundas ar pranešimas, pavadinimas,

7.2. pareiškėjo vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris,

7.3. prašymo, skundo ar pranešimo pateikimo data,

7.4. prašymo, skundo ar pranešimo esmė, pvz., Centro ar konkrečių jo atstovų veiksmai ir pan.,

7.5. tikslūs ir aiškūs reikalavimai,

7.6. pareiškėjo parašas.

8. Prašymai, skundai, pranešimai, pateikti elektroniniu paštu, turi atitikti šios Tvarkos 7 punkto reikalavimus.

9. Asmenų prašymai, skundai ir pranešimai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Centro interesų, į asmenų prašymus, skundus ir pranešimus raštu galima atsakyti nedelsiant.

10. Visi raštu pateikti prašymai, skundai ir pranešimai privalo būti užregistruoti Centro raštinėje. Asmenų prašymai, skundai ir pranešimai raštu, neatitinkantys Tvarkos 10 punkto reikalavimų, pateikti elektroniniais ryšiais, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Centro interesų, galima atsakyti nedelsiant, institucijoje neregistruojami. Į tokius prašymus turi būti atsakyta nedelsiant.

11. Jei asmuo pageidauja, prašymo, skundo ar pranešimo priėmimo faktą patvirtinančią nustatytos formos pažymą įteikia sekretorė priėmimo metu.

12. Elektroniniu paštu pateikto prašymo, skundo ar pranešimo, atitinkančio šios Tvarkos 10

punkto reikalavimus, priėmimo faktą patvirtinanti nustatytos formos pažyma, asmeniui pageidaujant, išsiunčiama paštu ar elektroniniu paštu per 2 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo asmens nurodytu adresu arba elektroninio pašto adresu.

13.  Dėl prašymų, pastabų, pageidavimų, skundų ir kitais ugdymo proceso organizavimo ir veiklos klausimais žodžiu pareiškėjai gali kreiptis į Centro vadovus.

14. Jeigu prašymą, skundą ar pranešimą žodžiu teikiančio asmens elgesys yra neadekvatus arba

turi akivaizdžių nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinių teisės pažeidimų požymių, jei asmens prašymas, skundas ar pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais, jei bendraujant su asmeniu nepavyksta išsiaiškinti prašymo turinio, Centro darbuotojas turi teisę tokio asmens neaptarnauti ir privalo nedelsdamas pranešti apie šio asmens elgesį tiesioginiam vadovui. Šio vadovo sprendimu apie asmenų elgesį, turintį nusikaltimo, baudžiamojo nusižengimo ar administracinio teisės pažeidimo požymių, gali būti pranešama kompetentingoms institucijoms.

 

III. PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ATSAKYMŲ PAREIŠKĖJAMS TEIKIMO TVARKA

 

15. Jeigu užregistravus asmens prašymą, skundą ar pranešimą nustatoma, kad jie grindžiami akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jų turinys nekonkretus, nesuprantamas ir dėl to Centras negali tokio prašymo, skundo ar pranešimo išnagrinėti, prašymo, skundo ar pranešimo nagrinėjimas Centro direktoriaus sprendimu nutraukiamas. Apie tokio prašymo, skundo ar pranešimo nagrinėjimo nutraukimą Centras nedelsdamas praneša asmeniui.

16. Centro direktorius rašytiniu pavedimu (įsakymu, potvarkiu, rezoliucija) per 3 darbo dienas nuo užregistruoto prašymo, skundo ar pranešimo gavimo dienos, išskyrus asmenų prašymus, skundus ar pranešimus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Centro interesų, galima atsakyti tuoj pat:

16.1. skiria prašymą, skundą ar pranešimą nagrinėti darbuotojams pagal kompetenciją ir pareigybes arba darbo grupei (toliau – Vykdytojams).

16.2. Nagrinėjantis asmens prašymą, skundą ar pranešimą darbuotojas pats nusišalina nuo šio

prašymo, skundo ar pranešimo nagrinėjimo arba turi būti nušalintas Centro direktoriaus sprendimu, jeigu atsiranda Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Gavęs pavedimą nagrinėti prašymą, skundą ar pranešimą darbuotojas, atsiradus minėtoms aplinkybėms, pats turi pranešti Centro direktoriui apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir jo priežastis.

17. Vykdytojai privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad prašymas, skundas ar pranešimas būtų kuo operatyviau ir išsamiau išnagrinėtas:

17.1. Vykdytojai pateiktą prašymą, skundą ar pranešimą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų;

17.2. Jeigu asmens prašymui išnagrinėti būtina papildoma informacija, kurią privalo pateikti prašymą atsiuntęs asmuo, ir Centras tokių duomenų pats gauti negali, per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo kreipiamasi į asmenį raštu, prašoma pateikti papildomą informaciją ir pranešama, kad prašymo nagrinėjimas stabdomas, kol bus pateikta papildoma informacija. Jeigu per 5 darbo dienas papildoma informacija negaunama, prašymas nenagrinėjamas, dokumentų originalai grąžinami asmeniui ir nurodoma grąžinimo priežastis. Centras pasilieka prašymo ir gautų dokumentų kopijas.

17.3. Jeigu asmens prašymas nebuvo nagrinėjamas dėl to, kad trūko būtinos papildomos informacijos, reikalingos prašymui išnagrinėti, asmeniui dar kartą pateikus prašymą su būtina papildoma informacija, toks prašymas nelaikomas teikiamu pakartotinai.

17.4. Vykdytojai išnagrinėję prašymą, skundą ar pranešimą tyrimo akto (protokolo) ar kt. pagrindu surašo laiško, kuriame nurodomas priimtas sprendimas, projektą ir perduoda centro direktoriui. Laiško projekte turi būti nurodytos faktinės aplinkybės, nustatytos prašymo, skundo ar pranešimo nagrinėjimo metu, bei teisės aktai, kuriais vadovaudamasis Vykdytojas parengė laiško projektą.

18. Centro direktorius sprendimą priima atsižvelgdamas į laiško projektą (į prašymo, skundo ar pranešimo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius įrodymus).

19.  Į asmenų prašymus, skundus ir pranešimus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. Atsakymai į prašymą, skundą, pranešimą parengiami atsižvelgiant į prašymo, skundo, pranešimo turinį. Laiškas turi būti įformintas firminiame blanke, kuriame privalo būti nurodyta:

19.1. laiško registravimo numeris ir data,

19.2. prašymo, skundo ar pranešimo esmė,

19.3. įrodymų vertinimas,

19.4. argumentai, dėl kurių atmetami įrodymai,

19.5. įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais vadovautasi priimant sprendimą, kiti teisiniai argumentai,

19.6. jei prašymas, skundas ar pranešimas nagrinėjamas posėdyje, pateikiama dalyvavusių asmenų paaiškinimų santrauka,

19.7. laiško apskundimo tvarka ir terminai.

20. Laiškas parengiamas dviem egzemplioriais, vienas iš jų išsiunčiamas pareiškėjui, kitas lieka Centre ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka:

20.1. atsakymai turi būti siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu prašyme, skunde ar pranešime nurodytu adresu;

20.2. atsakymai, siunčiami elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti Centro direktoriaus saugiu elektroniniu parašu.

21. Išnagrinėti prašymai, skundai ar pranešimai su visa dokumentacija privalo būti saugomi atskiroje byloje.

22. Prašymai, skundai ar pranešimai privalo būti išnagrinėti ir atsakymai pareiškėjui išsiųsti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jų įregistravimo dienos.

23. Prašymų, skundų ar pranešimų  nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo jų įregistravimo dienos. Jei nagrinėjimas užsitęsia ilgiau nei 15 darbo dienų nuo įregistravimo dienos, pareiškėjas raštu informuojamas  apie užsitęsusį prašymo, skundo ar pranešimo nagrinėjimą, nurodomos vėlavimo priežastys, atlikti veiksmai, ketinami atlikti veiksmai, numatomi prašymo, skundo ar pranešimo išnagrinėjimo terminai.

24. Pareiškėjų prašymai, skundai ar pranešimai, pateikti elektroniniu būdu ir pasirašyti elektroniniu parašu, nagrinėjami taip pat kaip rašytiniai. Atsakymai į šiuos prašymus, skundus ar pranešimus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu arba paštu pareiškėjo nurodytu adresu.

25. Prašymai, skundai ar pranešimai žodžiu sprendžiami nedelsiant, pareiškėjas informuojamas žodžiu.

26. Pareiškėjas turi teisę apskųsti Centro priimtą sprendimą įstatymų nustatyta tvarka.

27. Kartą per metus atliekama asmenų aptarnavimo bei prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo kokybės analizė, o apie šios analizės rezultatus pranešama Centro direktoriui.

_____________ 

Pažyma apie priimtus dokumentus >>

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema