Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Technologijų ir bendrojo lavinimo dalykų dermė ugdymo procese

Institucinio lygio
Kodas TB-5.

Lektoriai
Rita Matulevičienė, gimnazijos skyriaus vedėja, chemijos mokytoja metodininkė.
Roberta Trapenskaitė, lietuvių kalbos mokytoja  metodininkė.
Sabina Pranculienė, geografijos, biologijos mokytoja metodininkė.
Laima Veličkienė, matematikos vyresnioji mokytoja.

Anotacija
Lietuvos pagrindinėse, vidurinėse mokyklose didžiausias dėmesys skiriamas mokinių akademiniam mokymui/si, pasirengimui egzaminams. Buvo tiriami, vertinami ir analizuojami  bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų penkiolikmečių skaitymo gebėjimai, gamtamokslinis ir matematinis raštingumas, taip pat veiksniai, turintys įtakos mokinių pasiekimams. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Lietuvos mokiniams trūksta bendrųjų kompetencijų, gebėjimų teorines žinias taikyti praktiškai.
Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre mokiniai mokomi pagal vidurinio ir profesinio ugdymo (kirpėjo, dekoratyvinės kosmetikos kosmetiko, floristo, fotografo, meno dirbinių iš odos gamintojo, siuvimo verslo paslaugų teikėjo ir kt.) Programas. Ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas ir gyvenimo įgūdžius didelis dėmesys skiriamas šių programų dermei: ugdymo turinys planuojamas, įgyvendinamas ir vertinamas integruojant bendrojo lavinimo dalykus ir technologijas, taikant įvairius mokymo/si būdus, formas, metodus. Nuo 2002/2003 m.m. Centre rengiami integruoti bendrojo lavinimo dalykų ir technologijų projektai, vedamos integruotos pamokos, organizuojami neformaliojo ugdymo renginiai. Sukaupta patirtis galėtų būti įdomi ir naudinga bendrojo lavinimo dalykų ir technologijų mokytojams. Šiandien kiekvienam asmeniui svarbu išsiugdyti gebėjimus bendradarbiauti ir organizuoti, sieti ir apibendrinti, paaiškinti ir lokalizuoti, kt. Viena iš galimybių ugdyti minėtus gebėjimus ir yra integruotas mokymas, technologijų ir bendrojo lavinimo dalykų dermė.

Tikslas
Skatinti technologijų ir bendrojo lavinimo dalykų mokytojus taikyti integruotą mokymą, padedantį ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, ugdymo procese.

Uždaviniai
Apibrėžti bendrųjų  ir esminių dalykinių kompetencijų sampratą  ugdymo procese.
Pristatyti  technologijų ir bendrojo lavinimo dalykų integravimo patirtį: integruotus projektus, integruotas pamokas, neformaliojo ugdymo renginius.

Dalyviai
Pagrindinių, vidurinių mokyklų, profesinių bendrojo lavinimo dalykų ir technologijų mokytojai.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema