Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Verslumo gebėjimų ugdymas technologijų mokyme

Institucinio lygio
Kodas VG-2.

Lektoriai
Valerija Griziūnienė, technologijų verslo skyriaus vedėja, mokytoja ekspertė.
Vaiva Ščitienė, vyresnioji profesijos mokytoja.

Anotacija
Lietuvos mokymo sistemai persitvarkant mokymo turinio ir mokymo metodikų aspektais technologijų mokymas, profesinės karjeros planavimas ir verslumo gebėjimų ugdymas, tampa ypač aktualiu. Labai svarbi mokytojo asmenybė, jo pasirengimas edukacinei veiklai, parinkti mokymo metodai, mokymosi aplinkos.  Programoje pristatomi aktyvieji mokymo(si) metodai , kai mokytojas dažnai pats tampa besimokančiuoju, kadangi verslumo ir ekonominio raštingumo kompetencijų tobulinimas - nuolatinis procesas, neatsiejamas nuo rinkos ekonomikos kaitos. Siūloma programa numato supažindinti dalyvius su aktyviųjų mokymo metodų taikymu technologijų mokyme, atlikti individualias verslumo gebėjimus ugdančias praktines užduotis
Programa numato tobulinti turimas ir padėti įgyti naujas kompetencijas. Naujai įgytus  gebėjimus dalyviai gebės pritaikyti savo profesinėje veikloje.

Tikslas
Mokyti technologijų mokytojus sudaryti palankias edukacines aplinkas mokinių  profesinei saviraiškai.

Uždaviniai
Supažindinti mokytojus su verslumo ugdymo koncepcija, modeliais bei verslumo pradmenų metodika.
Pristatyti aktyviuosius mokymo metodus taikytinus technologijų mokyme.
Paaiškinti probleminio mokymo pritaikomumą technologijų mokyme.
Atlikti praktines verslumo gebėjimų ugdymo užduotis, skirtas technologijų mokymui.

Dalyviai
Technologijų mokytojai; pradinio ugdymo mokytojai, užklasinės veiklos būrelių vadovai, profesijos mokytojai.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema