Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Karjeros klubo atidarymas

2009 metų balandžio 30 d. iškilmingai atidarytas mokinių tarybos veiklas vienijantis Karjeros klubas (pagal Leonardo da vinci projektą nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0122), turintis atskiras patalpas ir reikalinga įrangą bei priemones.

KODĖL IR KAIP GIMĖ KARJEROS KLUBAS?

Gimus idėjai, ji buvo puoselėjama, remiantis ankstes-niojo - sėkmingai įvykdyto Leonardo da Vinci projekto „Profesinės karjeros planavimas ir projektavimas Europos šalių kultūrų kontekste“ (projekto nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0039, projekto koordinatorė – Valerija Griziūnienė) rezultatais ir siekiant puoselėti įgytas kompetencijas, tobulinant efektyvaus darbo organizavimo formas, gebant tikslingai ir sėkmingai kurti savo profesinę karjerą.
Tad 2008 metais buvo pateikta Švietimo mainų paramos fondui paraiška naujam projektui – „Komandinio darbo tobulinimas įgyjant naujų kompetencijų, užtikrinančių profesinio mokymo kokybę bei prestižą“, projekto numeris LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0122 (projekto koordinatorė – Daiva Motiejūnaitė), kurio tikslastobulinti mokytojų komandinio darbo įgūdžius, įgyjant naujų kompetencijų, užtikrinančių profesinio mokymo kokybę bei prestižą.
Projekto turinyje numatyta įtraukti į veiklas mokinius ir mokytojus, tokiu būdu tobulinant komunikavimą tarp pedagogų ir ugdytinių ir tik kartu bendradarbiaujant (pa)siekiant perspektyvaus profesinės karjeros kūrimo ir profesinio mokymo patrauklumo didinimo.
Projekto paraiška buvo priimta, projektas – finansuotas. Šio Leonardo da Vinci projekto veiklos pradėtos įgyvendinti nuo 2008 metų rugpjūčio mėnesio.

Projekto dalyviai – pedagoginiai darbuotojai (profesijos mokytojai). Numatyti vizitai į tris Europos šalis – Suomiją, Vokietiją, Jungtinę Karalystę, pavyko sėkmingai.
Suomijoje stažavosi anglų kalbos dėstytoja Danguolė Gudienė, profesijos mokytojos Zita Dailydienė bei Loreta Menčinskaitė ir paslaugų verslo skyriaus vedėja Nijolė Brusokienė (Alytaus profesinio rengimo centras). Vokietijoje stažuotę atliko Julija Lipinska, technologijų ir verslo skyriaus vedėja Valerija Griziūnienė, mokinių tarybos koordinatorė Gitana Baranskienė bei meninio ugdymo vadovė Zina Žvalionienė, o į Jungtinę Karalystę stažuotis vyko Centro direktorė Rita Pečiukaitytė, Centro tarybos pirmininkė Laima Veličkienė, profesijos mokytoja Valentina Pašakinskienė bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Roberta Trapenskaitė.

Projekto dalyviai, siekdami integruotis į Europą, kurioje kiekvienas jos dalyvis gali visapusiškai ugdyti(s) gebėjimus sėkmingai dirbti komandoje, projektuoti savo karjerą, išlikti konkurencingoje darbo rinkoje, įvykdė numatytas veiklas, atliepiant numatytiems uždaviniams siekdamit užsibrėžto tikslo.

Įgyta patirtis suteikia galimybę geriau ir našiau dirbti komandoje, organizuoti ugdomąją veiklą sukuriant pozityvią edukacinę aplinką. Projekto dalyviai, siekdami tobulinti turimas ir įgytas kompetencijas (efektyvaus komandinio, grupinio darbo organizavimo) dalijosi įgyta patirtimi po kiekvieno įvykusio vizito.
Respublikinio renginio – „Atvirų durų“ metu Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre buvo surengtas gerosios patirties sklaidos seminaras respublikos mokytojams (2009-04-02). Taip pat diskutuota su šalies pedagogais apie projektines, užklasines veiklas, organizuotas remiantis grupinio darbo organizavimo principu; svarstyta kiek ir kokios įtakos tai turi profesinio mokymo patrauklumui didinti. Šios diskusijos rengtos apotarimo (konsultavimo) pertraukėlių metu, taip pat ir per darbų, veiklų organizavimo būdų aptarimus ir vertinimą vykdant PPRC inicijuotus seminarus šalies mokytojams tema „Kompiuterinės grafikos programų taikymas mokykloje“ – 17 projekto 17 programa, (1, 2, 5 srautai) www.pprc.lt/ktpp/2009/

Geras, efektyvus komandinis darbas suteikia galimybių vystyti projektinę veiklą (taip pat to mokyti(s) ir ugdytiniams įtraukiant juos į bendras veiklas), vykdyti sklandų profesinį informavimą, tobulinti tarpusavio bendradarbavimą, o taip pat ir su šalies bei užsienio socialiniais partneriais, suteikia galimybių įgyti praktinių gebėjimų planuoti profesinę karjerą.

Projekto dalyvių įgyta patirtis perteikta Centro mokytojams (taip pat ir šalies pedagogams); parengta metodine medžiaga gali naudotis visi bendruomenės nariai ir ją viešinti šalies ugdymo institucijoms dalijantis gerąja patirtimi – vykdant projekto sklaidą.

Projekto koordinatorė Daiva Motiejūnaitė


 Karjeros klubas – mokinių tarybos nariai ir kuruojantys atitinkamų sektorių veiklas profesijos mokytojai. Klubo veikla vykdoma savarankiškos mokinių organizacijos, remiantis centro mokinių iniciatyva.

Karjeros klubas jungia Mokinių Tarybos narius, kartu į veiklas įtraukiant ir Centro bendruomenės narius – mokinius, mokytojus, darbuotojus, kuriuos vienija pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, padėti centro vadovybei, pedagogų kolektyvui, kad kiekvienas mokinys tvirtai įsisavintų žinių pagrindus, organizuotų tarpusavio pagalbą, ugdant(is) sąmoningos drausmės ir elgesio kultūrą, įgyjant visuomeninės veiklos įgūdžius, orientuotus į gebėjimus prisitaikyti sparčiai kintančioje darbo rinkoje, gebant planuoti profesinę karjerą ir pritaikant įgyta patirtį dirbti grupinį, komandinį darbą, orientuotą į sėkmingą ir efektyvų darbo / veiklos planavimą.

Išleistas VPVDPRC laikraščio „Centriukas“ specialus leidinys, pristatantis mokinių tarybos veiklas, organizuotus renginius bei renginius, kuriuose dalyvauta Karjeros klubo (mokinių tarybos) atstovų. Leidinio e-versiją galite atsisiųsti čia >>

Mokinių Tarybos koordinatorė Gitana Baranskienė


Karjeros klubo atidarymo akimirkos:

 

Publikavimas ir nuotraukos: mokytoja metodininkė Daiva Motiejūnaitė,
mokinių tarybos kuratorė, specialioji pedagogoė GItana Baranskienė.

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema