Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Karšta naujiena

Projekto „Vietų vardais į mus gimtoji žemė kalba“ K. Būga, skirto vietovardžių metams paminėti, pristatymas 2019-12-06 13.00 val. centro aktų salėje.

2019 m. gruodžio 9−10 dienomis Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro vidaus auditoriai atliks kokybės vadybos sistemos vidaus auditą >>

Jaunuolių su negalia profesinis rengias socialinės integracijos kontekste


„JAUNUOLIŲ SU NEGALIA PROFESINIS RENGIMAS SOCIALINĖS INTEGRACIJOS KONTEKSTE“
Projekto partneriai:
Lietuvos pedagogų profesinės raidos centras.
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „VILTIS“, Vilniaus padalinys.
 Vilniaus aušra.
 
Pasirašoma projekto finansavimo sutartis.
Lietuvoje, kaip ir kitose ES valstybėse, kiekvienam jaunuoliui, nepaisant jo negalios, turime garantuoti teisę į mokslą. Lietuvos Respublikos įstatymai deklaruoja proto negalios asmenų teisę į ugdymą, profesinį rengimą bei įdarbinimą, tačiau neįgalieji šių savo teisių pilnai realizuoti negali. Lengvą protinę negalią turintys jaunuoliai, baigę bendrojo lavinimo ar specialiąsias mokyklas, neįstengia konkuruoti su kitais moksleiviais, stodami į profesinio rengimo mokyklas, nes bendrojo lavinimo ar specialiosiose mokyklose mokosi pagal adaptuotas ir modifikuotas programas. Vilniuje nėra profesinių mokyklų, kuriose galėtų mokytis jaunimas su specialiais poreikiais. Baigę integruotas bendrojo lavinimo ar specialiąsias mokyklas, norintys įsigyti specialybę jaunuoliai priversti išvykti mokytis į kitų miestų integruotas profesines mokyklas ar reabilitacinius profesinio rengimo centrus. Įgyvendinto projekto tikslas – plėtoti jaunimo su negalia galimybes integruotis į visuomenę ir, įgyjant specialybę, lengviau adaptuotis konkurencingoje darbo rinkoje. Tikslinė grupė – lengvą protinę negalią turintys jaunuoliai, įgiję pagrindinį išsilavinimą integruotose bendrojo lavinimo ar specialiosiose mokyklose. Įgyvendinant projektą, organizavome jaunimo su specialiais poreikiais profesinio mokymo pirmuosius mokslo metus, taikėme lanksčias ugdymo formas ir metodus, atsižvelgdami į neįgaliųjų individualius poreikius ir sugebėjimus. Tikslu parengti susiuvėją, gebantį dirbti šiuolaikiškai įrengtoje siuvimo įmonėje, sukūrėme šiuolaikinę siuvėjo mokymo bazę, atitinkančią darbo rinkos reikalavimus, aprūpindami gamybines dirbtuves modernia siuvimo įranga. Specialiai parengti mokytojai paruošė adaptuotas ugdymo programas ir metodinę mokymo/si medžiagą. Mokymo procese buvo ugdomi jaunimo su negalia bendrieji gebėjimai, informacinių technologijų valdymo įgūdžiai. Projektas tęsiasi: kad įgytų susiuvėjo kvalifikaciją, jaunuoliai dar du metus mokysis profesinio rengimo centre. Suteikdami galimybę jaunuoliams, turintiems lengvą protinę negalią, įgyti susiuvėjo specialybę pagal integruoto ugdymo programas, sudarysime galimybes jiems lengviau įsidarbinti, užtikrindami lygių galimybių principą. Mokykla taip pat tarpininkaus įdarbinant šiuos jaunuolius siuvimo įmonėse. Numatome teikti paramą neįgaliems jaunuoliams įmonėse, padedant įsisavinti gamybos proceso ypatumus, susipažinti su nauju kolektyvu ir adaptuotis darbo aplinkoje. Projekto pagrindinis tikslas – integruoti neįgaliuosius į visuomeninį gyvenimą – atitinka “Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos programos 2003-2012 metams” tikslus. Rengdami jaunuolius su lengva protine negalia susiuvėjo specialybei, integruodami jų ugdymą profesinėje mokykloje, suteiksime neįgaliems jaunuoliams galimybę įgyti profesinę kvalifikaciją, lengviau įsidarbinti ir integruotis į visuomenę, įgyvendinsime neįgaliųjų nediskriminavimo principą, sumažinsime neįgaliųjų socialinę atskirtį, skatindami ekonominę ir socialinę sanglaudą Lietuvoje, pasirengimą narystei ES.

Kad mokytojai pasirengtų specialių poreikių jaunuolių ugdymui, paruoštų adaptuotas ugdymo programas ir metodinę mokymo/si medžiagą, kartu su projekto partneriu – Lietuvos pedagogų profesinės raidos centru - organizavome mokytojų mokymą dirbti su lengvą protinę negalią turinčiais jaunuoliais. Aštuoniuolika mokyklos mokytojų ir profesijos mokytojų išklausė 48 val. specialiosios pedagogikos ir psichologijos kursą bei 64 val. programą “Specialiųjų poreikių mokinių integruotas ugdymas”. Paskaitas skaitė Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorijos ir socialinio darbo katedros vedėjas A.Bagdonas ir Lietuvos pedagogų profesinės raidos centro lektoriai. Mokytojai turėjo galimybę susipažinti su kitų specialių poreikių jaunuolių ugdymo įstaigų parengta metodine medžiaga ir įgyta patirtimi.

Tikslu rengti susiuvėją, gebantį dirbti šiuolaikiškai įrengtoje siuvimo įmonėje, projekto metu sukūrėme šiuolaikinę siuvėjo mokymo bazę, atitinkančią darbo rinkos reikalavimus. Gamybines dirbtuves aprūpinome modernia siuvimo ir mokymosi įranga, priemonėmis ir įrankiais. Naujai įrengtų gamybinių dirbtuvių atidarymo ceremonijoje dalyvavo svečiai iš kitų ugdymo įstaigų. ŠMM specialistų rengimo departamento direktorius R. Pusvaškis perkirpo juostelę, o mokyklos direktorė A. Morkūnienė pakvietė apžiūrėti naująsias dirbtuves. Specialių poreikių jaunuoliai buvo aktyvūs naujų siuvimo dirbtuvių atidaryme: lankstė gerveles, mokėsi eiles, rengė parodėlę, visi kartu dalyvavo iškilmingoje naujai įrengto cecho atidarymo ceremonijoje.

Organizuojant jaunuolių su lengva protine negalia pirmuosius profesinio mokymo metus, buvo mokoma bendrakultūrinių dalykų ir susiuvėjo profesijos šiuolaikinėse moderniose siuvimo gamybinėse dirbtuvėse, siekiant ugdyti jaunuolių savarankiškumą ir atsakomybę. Remiantis lygių galimybių principu, specialių poreikių jaunuoliai integruojami į mokyklos bendruomenės kultūrinį gyvenimą, jie turi tokias pat kaip ir kiti profesinės mokyklos moksleiviai, ugdymo, laisvalaikio užimtumo ir dalyvavimo mokyklos renginiuose galimybes. Papildomo ugdymo metu šie jaunuoliai lanko dramos būrelį. Dramos būrelyje puoselėjama mokinio psichinė ir fizinė prigimtis, sudaromos sąlygas atsiskleisti jo individualybei, žadinamas siekimas tapti visaverte asmenybe.

Projekto dalyviai visus savo mokytojus pradžiugino šv. Kalėdų vakarone ir kalėdiniais sveikinimais. Jie pristatė savo pirmuosius darbus, deklamavo eiles. Vakaronės metu spec. poreikių jaunuolius pasveikino MMB “Tap tapu” direktorių taryba ir įteikė jiems dovanėles. Vakaronė baigėsi simboline visų dalyvių bendra kalėdine daina.

S1 grupės dramos būrelio mokiniai dalyvavo meninės raiškos projekte „Įžiebkime gerumo žvaigždę“, integruotame auklių ir susiuvėjų projekte „Meilės ir gerumo pamoka“, kurio metu aplankė spec. mokyklą „Atgaja“, suvaidino spektakliuką „Velykos - tai išsipildymų metas“ ir įteikė savo pačių pagamintas velykines dovanėles.

2004 m. rugsėjo 22-23 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre vyko projekto patirties sklaidos seminaras, kuriame dalyvavo darbuotojai iš šių Lietuvos profesinio rengimo įstaigų: - Kauno statybininkų mokyklos; - Vilniaus prekybos ir verslo mokyklos; - Kėdainių profesinio rengimo centro; - Alytaus profesinio rengimo centro; - Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos; - Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokyklos; - Vilniaus siuvėjų ir automechanikų mokyklos; - Vilniaus statybininkų rengimo centro; - Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio profesinio mokymo centro; - Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro; - Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro; Seminaro metu pristatėme projektą ir jo metu sukurtą mokymo bazę, dalijomės įgyta patirtimi, diskutavome apie specialių poreikių jaunuolių profesinio rengimo problemas ir galimybes bei ntegraciją į visuomenę.
Mokosi mokytojai
ŠMM specialistų rengimo departamento direktorius R. Pusvaškis ir mokyklos direktorė A. Morkūnienė perkerpa juostelę
Specialių poreikių jaunuoliai sutinka svečius
Svečiai domisi nauja įranga
Malonu mokytis jaukioje aplinkoje
Kalėdinė šventė
Kalėdiniai sveikinimai mokytojams
Mokyklos direktorė ir mokytojai džiaugiasi moksleivių darbeliais
S1 gr. moksleiviai su auklėtoja prie savo Kalėdinės parodėlės
S1 ir A4 grupių moksleiviai kartu su spec. mokyklos "Atgaja" kolektyvu
Vaikai džiaugiasi gautomis savo draugų dovanėlėmis
Spektaklio „Velykos - tai išsipildymų metas“ akimirkos
“Velykėlė“ ruošiasi dalinti kiaušinius
Projekto patirties sklaidos seminaro metu
Naujai įrengtose dirbtuvėse

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema