Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro infrastruktūros gerinimas ir mokymosi aplinkos modernizavimas


        

 

Projekto vykdytojui suteikiama iki 1 997 163 Lt (vieno milijono devynių šimtų devyniasdešimt septynių tūkstančių vieno šimto šešiasdešimt trijų litų).
Pagal finansuojamą BPD 2.4 priemonės projektą, priimdami mokytis socialinę atskirtį patyrusius jaunuolius, norime sudaryti jiems galimybę įgyti pirminį profesinį išsilavinimą ES reikalavimus atitinkančioje mokymo bazėje.
Siekdami skatinti mokinius įgyti pirminę profesinę kvalifikaciją, norime sudaryti ir patrauklias socialines sąlygas – įkurti mokinių mažamečių vaikų socializacijos kambarį, kuriame jie galėtų palikti savo vaikus teorinių ir praktinių užsiėmimų metu. Centre turime auklės mokymo programą. Praktiniai šios specialybės moksleivių užsiėmimai iškart vyksta darželyje. Socializacijos kambarys būtų puiki auklių pirminės praktikos atlikimo vieta.
Įgyvendindami projektą, modernizuosime mokymosi aplinką, atnaujinsime kirpėjų mokymo bazės įrangą, įsigysime modernius kirpėjo įrankius. Įkurdami vaikų socializacijos kambarį, įrengsime auklės specialybės mokinių pirminės praktikos atlikimo vietą, sudarysime patrauklesnes mokymosi sąlygas tikslinės grupės moksleiviams grįžti į profesinio mokymo sistemą. Sudarydami modernią mokymosi aplinką bei papildomas socialines mokymosi sąlygas jaunuoliams, neturintiems profesinės kvalifikacijos, skatinsime jaunų socialiai izoliuotų žmonių reintegraciją į profesinio švietimo sistemą ir kokybiško pirminio profesinio išsilavinimo įgijimą.
Projektas vykdomas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre.

Projekto tikslai
Projekto įgyvendinimo metu planuojama pasirengti sėkmingam Bendrojo programavimo dokumento 2.4 priemonės Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas finansuojamo projekto „Iškritusių iš profesinio mokymo sistemos ir neįgijusių kvalifikacijos jaunuolių profesinis mokymas ir rengimas tęstinėms studijoms“ įgyvendinimui, sukuriant tinkamą ir kokybišką infrastruktūrą jaunų žmonių reintegracijai į profesinę mokyklą.
Projekto tikslas – renovuoti kirpėjų, dekoratyvinės kosmetikos kosmetiko ir auklių specialybės mokymo bazes ir įrengti vaikų socializacijos kambarį (auklių pradinio praktinio mokymo bazę), sudarant sąlygas profesinės kvalifikacijos neįgijusiems jaunuoliams grįžti į profesinę mokyklą ir įsigyti kirpėjo specialybę, tuo užtikrinant sėkmingą jaunų žmonių integraciją į konkurencingą darbo rinką.

Numatomi įgyvendinti uždaviniai
1. Atnaujinti kirpėjų, dekoratyvinės kosmetikos kosmetiko ir auklių profesinio mokymo infrastruktūrą ir bazinę įrangą, pagerinti mokymo paslaugų kokybę, priartinant mokykloje rengiamų kirpėjų kvalifikacijos atitikimą ūkio paslaugų sferos poreikiams.
2. Suteikti socialinę atskirtį patyrusiems jauniems žmonėms antrą mokymosi ir specialybės įgijimo galimybę, bei papildomas patrauklias socialines mokymosi sąlygas, kai jų vaikai tuo pačiu metu saugiai prižiūrimi toje pačioje mokykloje – vaikų socializacijos kambaryje.
3. Didinti jaunų žmonių mokymosi motyvaciją, modernizuojant mokymosi aplinką, įrengiant šiuolaikines kirpėjų technologijas atitinkančias kirpėjų mokymosi – darbo vietas ir kirpėjų informacinį centrą, laiduojant kokybišką pirmosios profesinės kvalifikacijos įgijimą.
4. Įrengti modernų vaikų socializacijos kambarį – auklių specialybės pirminio praktinio mokymo bazę.

Projekto Nr. BPD2004-ERPF-1.5.0-11-05/0032


PROJEKTO EIGA 


2008-10-28 vyko iškilmingas viešas projektų pristatymas.
Pristatymo metu dalyvavę sečiai turėjo galimybę susipažinti su įvykdytomis veiklomis, įgyvendintais projekto uždaviniais ir įvertinti modernizuotą mokymo bazę.

 

 

 

Vaikų priežiūros centras profesinėje mokykloje  jau veikia

Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centre nuo rugsėjo mėnesio pradėjo veikti pirmasis vaikų priežiūros centras profesinėje mokykloje, kuriame teikiamos individualizuotos vaikų priežiūros paslaugos centre besimokančiųjų mokinių ikimokyklinio amžiaus vaikams. vaikų socializacijos kambarys įrengtas pasinaudojus 2004-2006 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama ir įgyvendinus projektą „Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro infrastruktūros gerinimas ir mokymosi aplinkos modernizavimas“.

Iki šiol centras neturėjo auklių mokymo programai tokios mokymo bazės, kurioje šios specialybės besimokantys mokiniai galėtų atlikti pradinę profesinę praktiką. Praktiniams užsiėmimams mokiniai išeidavo į miesto vaikų darželius. Moderni, su visomis reikalingomis mokymo priemonėmis bei įranga, auklių praktinio mokymo bazė išsprendė šią opią problemą. Atnaujinta kirpėjų, dekoratyvinės kosmetikos kosmetiko ir auklių profesinio mokymo infrastruktūra ir moderinizuota mokymosi aplinka, padidino informacinių technologijų teikiamas galimybių panaudojimą ugdymo procese, kurios užtikrina aukštą teikiamų paslaugų kokybę ir sąlygas įgyti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią kvalifikaciją. Sukurta moderni mokymo(si) aplinka bei papildomos socialinės mokymo(si) sąlygos jaunuoliams: įrengtas vaikų socializacijos kambarys, kuris skatins jaunų, socialiai izoliuotų asmenų reintegraciją į profesinio švietimo sistemą, leidžiančią sėkmingai derinti mokymosi ir šeimos įsipareigojimus.


2008-02-15 Dėl užsitęsusių žemės darbų ir nepalankių metrologinių oro sąlygų projekto rangovai negali laiku įrengti vaikų žaidimo aikštelės, todėl pateiktas prašymas VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai dėl projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo.

 

2008-01-28 LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2008-01-25 įsakymu Nr. ISAK-163 skirta papildoma parama 191.390,00 Lt projekto išlaidoms padengti.

 

2007-12-07 Centras pateikė VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai prašymą dėl papildomos paramos skyrimo rekonstrukcijos darbų atlikimui.


2007-11-29 Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro rekonstrukcijos darbai pardėti  rugsėjo mėn. Jau įrengtos pirmame ir antrame, gamybinio korpuso, aukštuose vėdinimo, apsauginės bei gaisrinės signalizacijos sistemos, rekonstruota šildymo, vandentiekio bei nuotekų sistemos bei sanitarinė įranga. Vykdoma patalpų apdailos darbai. Atlikti žemės darbai įrengiant vaikų žaidimo aikštelę.

Rekonstrukcijos darbų eiga:

 


2007-08-20 Su UAB „Izobara“ pasirašyta rangos sutartis dėl Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro rekonstrukcijos darbų.


2007-06-22 Leidinyje „Valstybės žinios“ išspausdintas skelbimas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro rekonstrukcijos darbams pirkti.

 

2007-05-21 Parengtas ir patvirtintas Centro kapitalinio remonto techninis projektas. Taip pat perengti dokumentai kapitalinio remonto darbų pirkimui supaprastinto atviro konkurso būdu ir pateikti CPVA suderinimui.


2007-03-28 Kovo mėn. buvo nupirktos techninio projekto bendrosios ekspertizės paslaugos. Vykdytojas atliko Centro kapitalinio remonto techninio projekto bendrąją ekspertizę ir pateikė išvadas.


2006-11-27 Nuo projekto įgyvendinimo pradžios jau įvykdyti projekto administravimo, audito bei techninio projekto rengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų  pirkimo konkursai.


2006-07-04 Paramos sutarčių pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD 1.5 priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros (papildanti Europos Socialinio fondo priemones) plėtra“ pasirašymas.
 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema