Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

Dalyvavome tarptautinėje konferencijoje (Rumunijoje), skirtoje profesinio orientavimo ir verslumo ugdymo aktualijoms

2018 m. rugsėjo 24-28 d., įgyvendinant Euroguidance programos projektą, atliepiant šios programos numatytam tikslui – profesinio orientavimo plėtra Lietuvoje ir Europoje, aštuonių šalių atstovai dalyvavo Erasmus+ programos projekto konferencijojeVerslumo įgūdžių skatinimas per formalų ir neformalųjį ugdymą“ (Promoting entrepreneurial skills through formal and non-formal activities), kuri vyko Targu Mureše (Targu Mureş), Rumunijoje.

Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi verslumo ugdymo bei profesinio orientavimo kontekste. Į šį įvairių šalių švietimo atstovų susitikimą vyko profesijos mokytoja ekspertė Daiva Motiejūnaitė, kuri atstovavo Lietuvą ir šalies profesinį mokymą, pristatė vykdomas profesinio orientavimo veiklas, verslumo ugdymo patirtį.

Konferencijos tema aktuali Europos švietimo įstaigoms, tad susitikimo metu buvo itin aktyviai diskutuota. Rumunijos, Makedonijos, Švedijos, Vokietijos, Liuksemburgo, Portugalijos, Estijos ir Lietuvos atstovai pasidalino gerąja edukacine patirtimi: pristatė formalias ir neformalias veiklas, kurių pagrindas – verslumo ugdymas ir/arba profesinis orientavimas bei motyvacijos mokytis per patyrimą skatinimas. Susitikimo metu diskutuota apie minėtų veiklų vykdymą, siektinus bei gaunamus rezultatus (pvz., kokią naudą atnešė verslumo mokymas mokykloje tapus verslininku, kokį indėlį profesinei veiklai davė tam tikras profesinis patyrimas mokymo įstaigoje).

Vizito metu sudalyvauta Rumunijos mokyklų (Transilvania Highschool; Technological HighSchool Sighişoara; Colegiul National Unirea) ugdymo procese – praktinio verslo mokymo, ekonomikos pagrindų, neformalaus mokymo – robotikos pamokose. Betarpiškai bendrauta tiek su mokytojais, tiek su švietimo įstaigų vadovais, tiek ir su mokiniais, siekiant išsiaiškinti jų pasitenkinimą dėl verslumo įgūdžių ugdymo, profesinio orientavimo.  

Produktyvi buvo ir šios konferencijos dalyvių apskrito stalo diskusija su Sighişoara miesto meru, Targu Mureş regiono profesinių mokyklų mokytojais ir jų vadovais, mokytojų rengimo centro atstovais bei verslininkais, kuri išgrynino švietimo atstovų bendradarbiavimo galimybes ugdant verslumo įgūdžius tarptautiniu mastu. Pritarta, jog motyvuotam profesijos pasirinkimui bei profesinio mokymo prestižo didinimui reikia daugiau dėmesio ir veiklų, stiprinančių šią (šiai dienai aktualią Europos mastu) sritį.

Konferencijos programos kontekste vykę susitikimai, debatai ir diskusijos buvo skirti ir tarptautinės partnerystės plėtojimui, – jie tapo puikia galimybe šalims-dalyvėms apsikeisti gerąja patirtimi, geriau pažinti kitų šalių, potencialių tarptautinių partnerių, švietimo sistemą ir įsitraukimą į verslumo ugdymą. Taip pat ieškoti bei atrasti naujų sprendimų ir/ar tobulinti esamas veiklas, kurios buvo atpažintos kaip rezultatyvios, motyvuojančios (pvz., imitacinių bendrovių kūrimas virtualiame tinkle, verslo partnerių ir ugdytinių tėvų įtraukimas į ugdymo procesą, praktinio mokymo ir teorinio mokymo glaudesnis sąryšis per įvairias (ne)formalias veiklas, tokias kaip: socialiniai trumpalaikiai bei ilgalaikiai projektai, edukaciniai ir pramoginiai renginiai, susitikimai su verslininkais, besidalijančiais sėkmės istorijomis bei profesine patirtimi ir pan.).

Apibendrinant visas diskusijas, prieita prie išvados, jog derėtų daugiau dėmesio skirti tiek formalaus ugdymo, tiek ir neformalaus ugdymo praktinėms veikloms, orientuotoms į tikslingą profesijos pasirinkimą (tai įmanoma geriau su ja susipažinus), verslumo ugdymą (tai padeda praktinės veiklos, orientuotos į realių veiklinių situacijų sukūrimą). Be abejo, ir pačioms švietimo įstaigoms derėtų aktyviai ieškoti verslo partnerių, kurių dėka ugdytiniai turėtų galimybę sustiprinti teorinio mokymo ir praktinio patyrimo sąryšį.

Įvykus vizitui, įgyta geroji patirtis 2018 m. spalio 15 d. buvo pristatyta Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro vadovų tarybos posėdyje: apžvelgtos vykdomos formalios ir neformalios veiklos, skatinančios verslumo gebėjimų ugdymą, didinančios praktinės veiklos vykdymo motyvaciją Rumunijos švietimo įstaigose. Buvo palyginta Lietuvos esama praktika minėtoje srityje su kitų šalių, kurių atstovai dalyvavo konferencijoje, patirtimi.

Minėtos įgytos ir pristatytos patirties pagrindu nuspręsta ir toliau daugiau dėmesio skirti tarptautiškumui, plėsti tarptautinį partnerystės tinklą, kurio dėka mokiniai ir mokytojai galėtų tarptautiniu mastu tobulinti profesines ir bendrąsias kompetencijas, orientuotas į verslumo ugdymą ir profesinę praktinę veiklą, o taip pat inicijuoti ir vykdyti veiklas emocinio intelekto vystymui.

Parengė profesijos mokytoja ekspertė Daiva Motiejūnaitė

   

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema