Versija neįgaliesiems Puslapio struktūra  

4.2.4. Mokinių pažangos ir vertinimo principai.

Centre yra patvirtintos mokinių mokymosi pasiekimų sistemingo stebėjimo, rezultatų analizavimo, mokymosi kokybės gerinimo tvarkos.

Vidurinio ugdymo programos mokinių mokymosi pažanga fiksuojama formalaus ir neformalaus pažangos vertinimo lentelėse, kuriose įsivertina patys mokiniai bei jų mokymosi rezultatus vertina dalykų mokytojai. Ypač stebimi individualūs bei specialūs ugdymosi poreikiai. Kasmet atliekami diagnostiniai mokinių pasiekimų tyrimai, jie analizuojami, o išvados padeda ieškoti ir atrasti efektyvesnių sprendimų mokymosi kokybei gerinti, motyvacijai skatinti.

Mokiniams, pasiekusiems aukštesnį pasiekimų lygį, sudaroma galimybė mokytis pagal išplėstinio kurso programas, o mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, suteikiama reikiama pagalba, organizuojamos konsultacijos.

Centre ypač aktuali bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dermė, skatinamas integruotas mokymas, gabesnieji mokiniai skatinami dalyvauti įvairiuose centro, miesto, respublikiniuose konkursuose, renginiuose, olimpiadose, sudaroma galimybė mokytis skirtingų užsienio kalbų, kt. ..

Centre yra parengta mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarka, analizuojamos ir derinamos namų darbų apimtys, numatomi ir derinami atskirų dalykų kontroliniai darbai.

  

Informacija atnaujinta 2014-03-24

 atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema